Düzce Üniversitesi 1 Avukat Alımı 27 Mart - 17 Nisan

Düzce Üniversitesi Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.personel.duzce.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

Düzce Üniversitesi 1 Avukat Alımı 27 Mart - 17 Nisan
Düzce Üniversitesi 1 Avukat Alımı 27 Mart - 17 Nisan admin
Bu içerik 449 kez okundu.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesi gereğince hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.personel.duzce.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (YETMİŞ) PUAN almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

5 - Belgelendirmek kaydıyla Avukat olarak en az 8 yıl deneyimli olmak

1 - Başvuru Formu, (www.personel.duzce.edu.tr - Personel Daire Başkanlığı internet adresinden temin edilebilecektir.)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

7 – Deneyim Belgesi

SINAV KONULARI

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

   Anayasa Hukuku

   Medeni Hukuk

   Borçlar Hukuku

   Ticaret Hukuku

   Medeni Usul Hukuku

   İcra ve İflas Hukuku

   İdare Hukuku

   İdari Yargılama Hukuku

   Ceza Hukuku

   Ceza Usul Hukuku

   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

   2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

27/03/2017

İLAN SON BAŞVURU TARİHİ

17/04/2017

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

21/04/2017

 

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı Salonu 27/04/2017 - Saat 14.00

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

02/05/2017

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı Salonu 05/05/2017 - Saat 14.00

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

09/05/2017

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

 

 

Avukat

AH

1

6

Belgelendirmek kaydıyla Avukat olarak en az 8 yıl deneyimli olmak

             

I - Giriş Sınavının Şekli, Başvuru Şartları, Yeri ve Değerlendirilmesi

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi 21.04.2017 tarihinde Üniversitemizin (www.duzce.edu.tr) internet sitesinde yayımlanacaktır.

Başvurular, 27.03.2017 tarihinde başlayacak ve 17.04.2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Adayların, sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formu’nu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra (formun çıktısını imzalamak suretiyle) yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü Konuralp Yerleşkesi DÜZCE) şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta’da yaşanabilecek gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.) Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemizin internet sitesinde duyurulur.

Yazılı sınav 27.04.2017 tarihinde saat 14:00’te Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, 05.05.2017 tarihinde saat 14:00’te aynı adreste sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Aynı gün sınavın bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Başvuru için gerekli belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Söz konusu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla ilgili Daire Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir.

II - Sınav Konuları:

1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku,

b) Medeni Hukuk,

c) Borçlar Hukuku,

ç) Ticaret Hukuku,

d) Medeni Usul Hukuku,

e) İcra ve İflas Hukuku,

f) İdare Hukuku,

g) İdari Yargılama Hukuku,

ğ) Ceza Hukuku,

h) Ceza Usul Hukuku,

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

i) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat.

2) Sözlü sınavda adaylar:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

III- Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz:

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amir (Rektör) onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi ve atanmaya hak kazanan adaylar üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62’nci ve 63’üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

* Başvuru Formu

İlanımız 27.03.2017 tarih ve 30020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İrtibat: Sorularınız İçin;          0 380 542 11 00
Şef Özlem BALDAN               Dahili: 1118
Bilg. İşlt. Sibel BOLUK           Dahili: 1105
Bilg. İşlt. Ersin KUYUMCU     Dahili: 1103
Bilg. İşlt. Erdem İŞERİ            Dahili: 1102

düzce üniversitesi akademik ilan personel alımı duyur
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
2017 İlkbahar ALES Soru ve Cevapları
2017 İlkbahar ALES Soru ve Cevapları